ISO 9001 : 2015 Certified

SN24News

सत्य की आवाज

કેશાેદના અજાબ ગામના યુવકનું પગ લપસી જવાથી માેત…..

કેશોદ ના મુખ્ય સમાચાર ,

*કેશાેદના અજાબ ગામના યુવકનું પગ લપસી જવાથી માેત

*બેભાન યુવકને 108 મારફત હાેસ્પિટલ લવાયાે હતાે

*યુવક ફુઆના મકાનમાં પાણી છંટકાવ કરતાે હતાે તે સમયે ઘટના ઘટી હતી

*પાેલીસ સુત્રાેએ યુવકનું નામ જય નરેન્દ્રભાઇ આંકાેલા ઉ વ 19 હાેવાનું જણાવ્યું

*ડાેકટરે માેત થયાનું જાહેર કર્યું

*યુવક ધાેરણ 12 ની પરીક્ષા સાથે સાથે મજુરીકામ કરતાે હતાે

*ગરીબ પરીવારમાં કમાતા દિકારાના માેતના પગલે ગમગીની વ્યાપી હતી.

 

રિપોર્ટ  : જગદીશ યાદવ ,જૂનાગઢ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *